In januari open op zondag van 14 - 18 u.

Cookie- en privacybeleid

Cookieverklaring De Nachtwacht

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, enz.
Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2. Welke soorten cookies gebruikt DE NACHTWACHT?

2.1 Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van en het navigeren op onze website.

2.2 Functionele en analytische cookies

Dit zijn cookies die uw voorkeur op de website opslaan om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken of om het gebruik van de website te analyseren.

2.3 Marketing cookies

Marketing cookies houden het surfgedrag van websitebezoekers bij en op basis daarvan stellen ze een gebruikersprofiel samen. Dit wordt dan gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken om bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te laten zien.

3. Hoe kan je je cookies beheren?

De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. Indien je dit niet wenst kan je via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. Reeds geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je computer of mobiel toestel. Op www.allaboutcookies.org kan je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze terugvinden om cookies te beheren, te weigeren en te verwijderen.

4. Wat met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die u via onze website nalaat zullen worden verwerkt volgens onze Privacyverklaring die u eveneens op deze website kunt raadplegen. Noteer dat uw browser mogelijks ook persoonsgegevens zal opslaan in geval u toestemming hiertoe zou gegeven hebben.

5. Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie wenst over ons cookiebeleid, kunt u ons steeds contacteren via één van de volgende kanalen:

 

Privacybeleid De Nachtwacht

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-05-2021.

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

DE NACHTWACHT is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

2.2 Verwerker

DE NACHTWACHT kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van DE NACHTWACHT uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DE NACHTWACHT verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt DE NACHTWACHT volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

DE NACHTWACHT verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

DE NACHTWACHT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en alleen op instructie van DE NACHTWACHT handelen of bepaalde van onze leveranciers afhankelijk van de aankoop die u plaatst, verwerkt DE NACHTWACHT uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.
DE NACHTWACHT heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. 

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

DE NACHTWACHT bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door DE NACHTWACHT geleverde diensten of producten.

8. Welke rechten heeft u?

8.1 Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst DE NACHTWACHT u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2 Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en DE NACHTWACHT te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om DE NACHTWACHT om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door DE NACHTWACHT een administratieve kost worden aangerekend.

8.3 Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan DE NACHTWACHT.

8.4 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht DE NACHTWACHT te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van DE NACHTWACHT om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

DE NACHTWACHT behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

8.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. DE NACHTWACHT zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan DE NACHTWACHT verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart DE NACHTWACHT dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door DE NACHTWACHT uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan DE NACHTWACHT te richten via één van de volgende kanalen:

10. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van DE NACHTWACHT bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze websites.

11. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.
Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

12. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

DE NACHTWACHT heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.